Reklamace

Všechny své reklamace uplatňujte:

  • telefonicky na čísle 312  250 237
  • e-mailem: rptrade@rptrade.cz

Dobropis k vrácenému zboží  z reklamace je vystaven do 14 pracovních dnů od jeho předání pracovníkovi RP TRADE spol.s r.o…

Reklamační podmínky a podmínky k vrácení zboží:

Zákazník je povinen při převzetí  zboží zkontrolovat  nepoškození přepravních obalů a prohlédout si zboží. V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do přepravního listu.  Toto se týká dodání zboží prostřednictvím  přepravní služby.  Pokud zboží zákazníkovi doveze řidič společnosti RP TRADE, je povinen nesrovnalosti v dodáve uvést do reklamačního protokolu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.  K reklamaci se doporučuje použít předepsaný formulář společnosti RP TRADE, jehož vyplněním jsou poskytnuty všechny potřebné údaje pro vyřízení reklamace. V případě dodávny vadné služby, nesoudaldu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem.

Postup při vyřizování reklamace  se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Zákazník může požádat a k předání reklamovaného zboží využít přepravu RP TRADE , kterou jsou realizovány dodávky zboží. V takovém případě je reklamované zboží vyzvednuto u zákazníka podle přepravních možností přepravy RP TRADE– lhůta pro vyřízení reklamace pak počíná běžet až od okamžiku, kdy převezme reklamované zboží od řidiče přepravy RP TRADE prověřený pracovník na provozovně RP TRADE, který bezprostředně po převzetí vadného zboží  vystaví reklamační protokol.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pacovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky.  Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od  kupní smlouvy musí zákazník  uplatnit nejpozději poseldní den stanovené lhůty.

V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o tyto položky:

  • nekatalogové položky
  • položky objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky
  • položky objednané ve větším množství, než jsou standartní zásoby prodávajícího

je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, zaskladnění).

V případě, že zákazník chybně objednal zboží, a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu  definice paragraf 52 odst. 3 Občanského zákoníku , tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše), je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH. V případě, že bude prodávající toto zboží vracet zpět dodavateli, je oprávněn účtovat  dopravné (poštovné) a manipulační poplatek  ve výši 300 Kč bez DPH.

Zákazník, který je spotřebitelem  ve smyslu definice paragrafu 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků  komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zvláštní úpravy, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti  RP  TRADE  sdělit písemně  ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží  vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu  vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Na dodávané zboží je zákazníkovi  poskytnuta  záruční doba  stanovena zákonem. Nestandartní záruční doba musí být vždy uvedena v katalogu společnosti RP TRADE u konkrétního zboží, na které se nestandartní záruční doba vztahuje.

Tyto reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012.